<
25.05.-28.05.
>
  Skupina o titul
  #KlubZSB
  1AC Sparta Praha3576:3378
  2SK Slavia Praha3598:3178
  3FC Viktoria Plzeň3560:3861
  4Bohemians Praha 19053556:5852
  51.FC Slovácko3540:4650
  6SK Sigma Olomouc3553:4748
  Skupina o záchranu
  #KlubZSB
  1FC Baník Ostrava3553:5042
  2FK Teplice3545:6742
  3FK Jablonec3549:6340
  4FK Pardubice3538:6337
  5FC TRINITY Zlín3543:6034
  6FC Zbrojovka Brno3541:6433

  Pravidla soutěže Kličkuj

  PRAVIDLA SOUTĚŽE „KLIČKUJ“ (dále „soutěž“)

  1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

  1.1 Pořadatelem soutěže je Ligová fotbalová asociace, IČO: 72545607,

  DIČ: CZ72545607, se sídlem: Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59342 (dále „pořadatel“).

  1.2 Organizátorem soutěže je společnost 2Score, s.r.o., IČO: 24265080,

  DIČ: CZ24265080, se sídlem: Komunardů 1039/39, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198795, kontaktní adresa: Komunardů 1039/39, 170 00 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

  1.3 Organizátor zajišťuje pro pořadatele řádný průběh soutěže.

  2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

  2.1 Soutěž probíhá od 27. ledna 2023 do 3. června 2023. (dále „doba soutěže“).

  3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

  3.1 Soutěž probíhá na www.fortunaliga.cz (dále „webová stránka“).

  4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

  4.1 Účastníkem soutěže (dále „soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která vyplní jeden ze dvou formulářů na webové stránce. První varianta formuláře obsahuje pole pro zodpovězení soutěžní otázky, uvedení jména, příjmení, e-mailové adresy, data narození, města, PSČ, kraje, pohlaví a oblíbeného klubu. Druhá varianta formuláře je složena z polí pro uvedení odpovědi na soutěžní otázku a e-mailové adresy. V obou formulářích je zároveň nutné potvrdit souhlas s těmito pravidly.

  4.2 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora, všechny osoby na pořádání a organizaci soutěže zúčastněné, a osoby jim blízké.

  5. MECHANIKA SOUTĚŽE

  5.1. Účastník odpoví v každém z deseti soutěžních kol na webové stránce na sadu pěti otázek s různým bodovým ohodnocením. V každém kole jsou odměněni tři výherci s nejvyšším bodovým ohodnocením a také deset nejlepších v celkovém pořadí - po součtu bodového zisku ze všech deseti kol.

  5.2. Každý soutěžící se může v každém kole soutěže zúčastnit jen jednou.

  5.3. V případě rovnosti získaných bodů na prvních příčkách pořadí pořadatel výherce vylosuje tak, aby mohl výherce odměnit výhrami.

  6. VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ

  6.1 Výhry jsou následující:

  Tři nejlepší soutěžící z každého kola, tj. soutěžící, kteří v daném kole získají nejvyšší počet bodů, budou odměněni výhrou ve formě dvou kusů vstupenek na utkání FORTUNA:LIGY, které bude vybráno po dohodě výherce s Pořadatelem soutěže, a to s ohledem na možné kapacity Pořadatele soutěže pro jednotlivá utkání FORTUNA:LIGY. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výběru utkání. V případě, že v daném kole bude na prvních příčkách více soutěžících, kteří získají stejný počet bodů, vylosuje pořadatel, v souladu s bodem 5.3. těchto pravidel, z těchto soutěžících výherce, které odmění výhrami.

  Deset nejlepších soutěžících z celkového pořadí, tj. soutěžící, kteří po součtu bodového zisku ze všech deseti kol získali nejvyšší počet bodů, budou odměněni následujícími výhrami:

  Výhry za umístění v celkovém pořadí:

  1. místo – podepsaný dres oblíbeného klubu
  2. místo – šála oblíbeného klubu
  3. místo až 4. místo – retail box sběratelských karet F:L - serie 1 edice F:L 2022/23
  5. místo až 7. místo – minimíč F:L replika PRVNÍ
  8. místo až 10. místo – dárková taška s předměty z ligového fanshopu F:L (tričko, propiska, termoska)

  V případě, že po skončení soutěže bude více soutěžících, kteří po součtu bodového zisku ze všech deseti kol získají stejný počet bodů a umístí se v celkovém pořadí na prvních příčkách, vylosuje pořadatel, v souladu s bodem 5.3. těchto pravidel, z těchto soutěžících výherce, které odmění výhrami.

  6.2 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru jiným plněním obdobné hodnoty.

  6.3 Výherce bude vyhlášen na webové stránce po uplynutí doby soutěže, a vyzván e-mailem zaslaným na adresu, kterou uvedl při registraci do soutěže (dále „kontaktní e-mail výherce“).

  6.4 Výhra bude předána výherci přes přepravní společnost na adresu, kterou výherce poskytne e-mailem.

  6.5 Pokud si výherce výhru v daném termínu a místě nepřevezme, přičemž nepřevzetí výhry nezavinil pořadatel ani organizátor, je pořadatel oprávněn rozhodnout, že nárok tohoto výherce na výhru zaniká.

  6.6 Výherce není oprávněn požadovat proplacení výhry v penězích, požadovat jinou výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora či pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

  6.7 Organizátor ani pořadatel neodpovídají za případné vady výhry a výherce není oprávněn uplatnit u výhry reklamaci ani jiný nárok vyplývající z vady výhry.

  6.8 Poskytovatelem výhry je organizátor, který také vypořádá případnou daňovou povinnost vyplývající z výhry, pokud ze zákona vyplývá její uplatnění.

  7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: https://www.fortunaliga.cz/text/124-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

  8. SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  8.1 Soutěžící souhlasí dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení pořadatele anebo organizátora elektronickými prostředky. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv zdarma nebo na náklady toho, jehož jménem se obchodní sdělení odesílá, odvolat, a to u pořadatele (jde-li o obchodní sdělení pořadatele) nebo u organizátora (jde-li o obchodní sdělení organizátora).

  9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

  9.1 Soutěžící může být ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel a/nebo organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. vystupuje pod falešnou identitou; při registraci uvede nepravdivé údaje; je osobou, která je z účasti v soutěži vyloučena apod.).

  9.2 Pořadatel anebo organizátor soutěže jsou oprávněni kdykoliv požadovat od soutěžícího doložení jeho identity a toho, že jedná v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy. Nedoloží-li soutěžící svoji identitu nebo to, že jedná v souladu s těmito pravidly či dobrými mravy bez odkladu po obdržení výzvy pořadatele nebo organizátora, může být ze soutěže vyloučen.

  9.3 V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká a nemůže se domáhat účasti v soutěži anebo výhry právní cestou.

  9.4 Výhry, na které soutěžícím z jakéhokoliv důvodu zanikl nárok, propadají pořadateli, který s nimi naloží dle svého uvážení. V případě zániku nároku na výhru nemá soutěžící nárok na žádnou kompenzaci.

  9.5 Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu soutěže nebo před jejím zahájením změnit pravidla soutěže, včetně jejího přerušení či dřívějšího ukončení. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

  9.6 Organizátor ani pořadatel neodpovídají za chod sítě elektronických komunikací, dodávky elektrického proudu ani za chod zařízení soutěžícího či třetích osob, jež jsou potřebná k tipování a jinému jednání v rámci soutěže vyjma případů, kdy nemožnost jednání v rámci soutěže pořadatel nebo organizátor zaviní.

  9.7 Pořadatel ani organizátor neposkytují v souvislosti se soutěží technickou podporu ani poradenský servis.

  9.8 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za újmu vzniklou v souvislosti s využitím výher či s účastí v soutěži, s výjimkou případu, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných právních předpisů smluvně vyloučit.

  9.9 Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže, včetně posouzení splnění podmínek soutěže a účasti v ní. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže nese důkazní břemeno soutěžící.

  9.10 V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů, příp. ostatních informací týkajících se soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.

  9.11 V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími, organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

  Tato pravidla jsou k nahlédnutí na https://www.fortunaliga.cz/text/161-pravidla-souteze-klickuj

  V Praze dne 26. 1. 2023